قلدر اندیشه را بشناسیم

وقتی به قلدری فکر می کنیم ، معمولاً آن را با انواع مختلف پرخاشگری جسمی و کلامی مرتبط می دانیم. ما آن را بیشتر با افرادی در سنین مدرسه مرتبط می کنیم ، و متوجه می شویم که اغلب این نوع قلدری یا زورگویی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی صورت می گیرد. اما روشهای ظریف دیگری نیز برای آزار و اذیت و ارعاب دیگران وجود دارد ، به عنوان مثال از طریق تحقیر و کنایه. این نوع آزار و اذیت به عنوان قلدری فکری یا زورگویی با ارعاب شناخته می شود.

قلدری فکری نسبت به سایر اشکال قلدری که بیشتر شناخته شده اند کمتر مورد توجه و شناخت قرار گرفته است. با این حال ، این باعث نمی شود که ضرر کمتری داشته باشد. در حقیقت ، این شکل از خشونت روانی تنها عواقبی در زندگی بزرگسالان ندارد بلکه همچنین برای کسانی که در دوران کودکی از آن رنج می برند بسیار دردناک است.

  • قلدری و سلسله مراتب فکری

"سلسله مراتب" فکری، روشی برای طبقه بندی افراد بر اساس مدارک تحصیلی و درک اندیشه آنها است. ما این طبقه بندی را از کودکی یاد می گیریم و بر أساس آن یک دیگر را تعامل می کنیم. در رأس این سلسله مراتب کسانی قرار دارند که از سطح تحصیلات ، آموزش و صلاحیت بالاتری برخوردار هستند. در پایین کسانی قرار دارند که آموزش کمی دیده اند و مدارک بسیار کمی دارند. این مشکل اصلی بوجود می آید که افرادی که رأس این سلسله مراتب را اشغال می کنند ، می‌توانند بی دلیل افراد پست های پایین را کوچک جلوه دهند؟

ارعاب فکری – رنج پسر

این "برتری فکری" که برخی از آنها نشان می دهند و برای بی اعتبار کردن دیگران استفاده می کنند ، نوعی آزار و اذیت روانشناختی است که به عنوان قلدری فکری یا ارعاب شناخته می شود. به دلیل آسیب و رنج بزرگی که ایجاد می کند ، نباید این نگرش را نادیده بگیریم. در حقیقت قلدری فکری با قلدری جسمی تفاوتی ندارد. هر دو می توانند به روشی ویرانگر بر عزت نفس قربانی تأثیر بگذارند.

دانشمندان به ما می گویند که تحقیر ، به هر شکل ، از جمله فکری ، نواحی مغز مربوط به درد را فعال می کند. این یک واکنش شدیدتر و ماندگارتر از شادی ، و یک واکنش بسیار منفی تر از عصبانیت است. نکته بسیار جالب این این که شخص قلدر هم نادانسته شامل این دردهای فیزیکی می‌شود.

تحقیر شخص دیگر یکی از ظالمانه ترین رفتارهایی است که وجود دارد. در اینجا نوع افرادی است که اغلب این نوع رفتارها را انجام می دهند.

قلدر روشنفکر

"قلدر فکری" معمولاً باهوش تر از یک فرد عادی است. به همین دلیل او خود را برتر از اطرافیان خود خواهد دانست. در نتیجه ، این طرز تفکر او را به استفاده از تحقیر ، پرخاشگری، و کنایه نسبت به افراد دیگر سوق می دهد. او این کار را می کند تا به نوعی برتری ظاهری خود را "تأیید" کند. هرچند که تمام این رفتارها واقعاً نمایانگر به ناامنیی است که او سعی دارد از دیگران پنهان کند.
 ویژگی دیگر قلدر روشنفکرانه نگرش تسلیم آمیز وی است. ناامنی که گریبان او را می گیرد در پشت کلمات بزرگ و عبارات متکبرانه او پنهان می شود ، که با آن سعی می کند هوش و برتری خود را تأیید کند. به همین دلیل او از کلمات بسیار فنی ، حیله گر و پر زرق و برق استفاده می کند تا دیگران احساس احمق بودن و فرومایگی نسبت به خود کند.

در اینجا سوالی وجود دارد؛ - آیا این دقیقاً همان افرادی نیستند که در رسانه ها مورد احترام و ستایش قرار می گیرند؟ آیا محبوب ترین برنامه های تلویزیون برنامه هایی نیستند که مخاطبان دوست داشته باشند این نوع نگرش را ببینند؟
 به روشی خاص ، افرادی که از خشونت فیزیکی استفاده می کنند ، بیشتر درس می آموزند ، زیرا می بینند که در جامعه متمدن اعمال آنها تحمل نخواهد شد. با این حال ، متأسفانه قلدرهای فکری در نتیجه به دست آوردن هوش ، وضعیت بهتری برای به دست آوردن جایگاه در جامعه دارند. این بدان دلیل است که "برتری فکری" آنها اغلب پاداش می گیرد. این وضعیت به این معنی است که بدون اینکه از رفتارهای آزار دهنده و تحقیرآمیز آنها انتقاد شود، اگر قلدری‌شان مورد استقبال قرار گیرد، به نشان دادن هوش فرضی خود ادامه می دهند.

"اگر در شرایط بی عدالتی بی طرف باشید ، طرف ستمگر را انتخاب کرده اید. اگر فیل پا روی دم موش باشد ، و بگویید که بی طرف هستید ، موش قدر بی طرفی شما را نمی داند. "
 -دزموند توتو-

پیامدهای قلدری فکری

قلدری فکری اثرات مخربی در دراز مدت دارد. مطالعه در یک فضای رقابتی که "برتری فکری" در آن ارزیابی می شود ، یک آسیب روحی و روانی عمیق و طولانی مدت ایجاد می کند.

افرادی که قربانی این نوع آزار و اذیت می شوند ، غالباً به عزت نفس خود آسیب جدی وارد می شود. آنها همچنین تمایل به وا دادن اعتماد به نفس خود پیدا می‌کنند، بنابراین ابتکار عمل را متوقف می کنند و از نظر روحی سقوط می‌کنند. نباید فراموش کنیم که این نوع ارعاب علت درصد بالایی از خودکشی در نوجوانان است.

با این حال ، آزار و اذیت فکری ، یا ارعاب ، عواقبی نیز برای آزار دهنده دارد. در دراز مدت ، قلدر روشنفکر قربانی بازی خودش می شود. از یک سو ، افراد اطرافشان در نهایت متوجه می شوند که چه افراد بی رحم و سمی هستند و خود را دور نگه می دارند. از طرف دیگر ، عدم امنیت آنها ، که آنها را به تحقیر دیگران سوق می دهد ، از رشد کامل آنها و استفاده کامل از پتانسیل آنها جلوگیری می کند.
 
"افرادی که خود را دوست دارند ، به دیگران آسیب نمی رسانند. هرچه بیشتر از خود متنفر باشیم ، می خواهیم دیگران نیز رنج ببینند. "
 -دان پیرس- پسری که مورد آزار و اذیت قرار گرفته

تعلیم و تربیت نیز تعلیم دلسوزی و فروتنی است

این قلدری فکری ، به طور کلی ، به دلیل عدم دلسوزی است. متجاوزین وقتی به قربانی خود آسیب می رسانند ، این کار را آگاهانه انجام می دهند. اگر آنها واقعاً به احساسات شخص اهمیت می دادند ، در وهله اول آنها را مورد آزار و اذیت قرار نمی دادند. بنابراین ، بدیهی است که یکی از راه حل های رفع این مشکل سلسله مراتب فکری این است که فرد علاوه بر همدلی ، به نیاز ترحم نیز پی ببرد. به جای تلاش برای قرار گرفتن در یک سلسله مراتب فکری ، باید از دانش خود استفاده کنیم ، آن را درونی کنیم و سپس از آن برای کمک به دیگران استفاده کنیم.

همانطور که ارسطو گفت ، "آموزش ذهن بدون آموزش قلب به هیچ وجه آموزش نیست." از این دیدگاه ، هر دو "باهوش" و "فرومایه" از یکدیگر بهره متقابل می برند. دومی درک بهتری از جهان پیدا می کند ، در حالی که اولی می آموزد که دلسوز و فروتن تر باشد

--

--

--

Chef/Restaurateur/ Iranian opposition activist

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Sia Ayrom

Sia Ayrom

Chef/Restaurateur/ Iranian opposition activist

More from Medium

Misleading: Pope Francis was not holding a Ukrainian flag with Nazi symbol

Talking ‘tax cuts’ amid Britain’s social stagnation

Celebrating World Bee Day: Excerpt from an upcoming story featuring Educe Cooperativa in Mexico